RODO

Klauzula Informacyjna Administratora Danych Osobowych  

 1. Fundacja Z Wyboru, z siedzibą pod adresem os. Albertyńskie 22/82, 31-853 Kraków, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839319, pod numerem NIP: 6783184716, REGON: 386015979, jest administratorem danych osobowych osób korzystających z usług w/w firmy (zwanych dalej Klientami).
 2. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: RODO@zwyboru.pl lub w formie pisemnej na Fundacja Z Wyboru, os. Albertyńskie 22/82, 31-853 Kraków. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
 3. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
 4. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
 5. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 6. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 7. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usług i umów zawartych na rzecz osób których dane dotyczą. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwanego dalej RODO). 
 8. Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w RODO przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Umowy, w związku z czym w razie korzystania z usług Administratora Danych są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania usługi. Administrator Danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikujące (imię i nazwisko, Numer Identyfikacji Podatkowej [NIP] (w przypadku przedsiębiorców),nr. PESEL w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dane adresowe, (adres zamieszkania lub pobytu), adres prowadzenia działalności (dot. przedsiębiorców), dane kontaktowe (adres email, numer telefonu), dane o sytuacji finansowej klienta, dane medyczne.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług na Państwa rzecz. Po ich wykonaniu dane osobowe są przechowywane wyłącznie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności w zakresie prawa podatkowego (przechowywanie faktur).
 10. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 11. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych powierzył do przetwarzania dane osobowe swoich klientów i kontrahentów firmie świadczącej obsługę księgową.
 12. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu w rozumieniu RODO przez Administratora Danych Osobowych.
 13. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo do: 
  1. do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych
  2. dostępu do swoich danych osobowych,
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
  4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  5. ograniczenia przetwarzania
  6. przenoszenia danych,
  7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
  8. nie podlegania profilowaniu,
  9. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Szczegółowy zakres, zasady i warunki realizacji w/w. praw określają przepisy art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 i 77 RODO. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa powyżej, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej adres e-mail: rodo@zwyboru.pl

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszą Klauzulą Informacyjną.